Sieuthisuckhoe.shop trực thuộc công ty Y NHA KHOA 3D

HOCl hạn chế đáng kể sự phát triển của vi khuẩn trong 30 giây mà không tác động tiêu cực đến tế bào

Cộng đồng nha khoa từ lâu đã tìm kiếm các sản phẩm kháng khuẩn thích hợp để cố gắng kiểm soát và ngăn chặn sự gia tăng của hệ vi sinh vật trong miệng. Họ nhận thấy rằng HOCl hạn chế đáng kể sự phát triển của vi khuẩn trong 30 giây mà không tác động tiêu cực đến tế bào. (Theo Vahabi, S và cộng sự, 2020, Dodoo, C.C và cộng sự, 2020; Lin, Y.T.J và cộng sự 2017; Gholizadeh, P và cộng sự, 2017; Ab Malik, N và cộng sự, 2018)

Nguồn tham khảo:
[1] Vahabi, S.; Shokri, M.; Lazar, M. Effects of Electrolyzed Water on the Growth of Oral Pathologic Bacteria Species and its Cytotoxic Effects on Fibroblast and Epithelial Cells at Different pH Values. Iran. J. Basic Med. Sci. 2020.
[2] Dodoo, C.C.; Stapleton, P.; Basit, A.W.; Gaisford, S. The potential of Streptococcus salivarius oral films in the management of dental caries: An inkjet printing approach. Int. J. Pharmaceut. 2020
[3] Lin, Y.T.J.; Chou, C.C.; Hsu, C.Y.S. Effects of Lactobacillus casei Shirota intake on caries risk in children. J. Dent. Sci. 2017
[4] Gholizadeh, P.; Pormohammad, A.; Eslami, H.; Shokouhi, B.; Fakhrzadeh, V.; Kafil, H.S. Oral pathogenesis of Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Microb. 2017
[5] Ab Malik, N.; Razak, F.A.; Lam, O.L.T.; Jin, L.; Li, L.S.; McGrath, C. Oral Health Interventions Using Chlorhexidine-Effects on the Prevalence of Oral Opportunistic Pathogens in Stroke Survivors: A Randomized Clinical Trial. J. Evid. Based Dent. Pract. 2018
---------------------------------------------------
💧 MiraChlorTM là sản phẩm của LETUS CORP. (USA) với công nghệ độc đáo đã được cấp bằng sáng chế tại Hoa Kỳ - tạo ra HOCl tinh khiết như HOCl nội sinh trong cơ thể BẠN.
🌐 www.letus.vn
📧 hocl.3d@ddd.vn
🔗 fb.com/Mirachlor.HOCL.Tinhkhiet.Khukhuan.Satkhuan
🛒 https://bit.ly/letus-vn